آموزش تعمیرات

با یادگیری نکات تعمیر که حاصل تجربه های  تعمیرکاران است 

سریعتر حرفه ای شوید  . پولی که برای یادگیری خرج میکنید 

سرمایه گذاری بر روی خودتان است . شغل دوم خود را بسازید 

زیرشاخه ها